Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 มาลัย บุญรัตนกรกิจ
245 |cมาลัย บุญรัตนกรกิจ จุลินทรีย์ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
260 กรุงเทพฯ |bสถาบัน |c2540
300 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) 26 หน้า
650 การแช่เยือกแข็ง อาหาร--การเก็บรักษา จุลินทรีย์ในอาหาร อาหารแช่เยือกแข็ง การปนเปื้อน--จุลินทรีย์
710 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันอาหาร |bสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 |tเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 24-26 มิถุนายน 2540 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ร่วมจัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอาหาร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
942 |cThai Journals