Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 สิริพร สธนเสาวภาคย์
245 |cสิริพร สธนเสาวภาคย์ การปนเปื้อน การควบคุม และตรวจวินิจฉัย Listeria ในอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง
260 กรุงเทพฯ |bสถาบัน |c2540
300 23 หน้า 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
650 Listeria criteria อาหารแช่เย็น อาหารแช่เยือกแข็ง จุลินทรีย์--การวิเคราะห์
710 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันอาหาร |bสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 |tเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 24-26 มิถุนายน 2540 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ร่วมจัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอาหาร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
942 |cThai Journals