Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

245 การเตรียมฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซกราฟฟี |cเรียบเรียงโดย กาญจนา ทุมมานนท์
260 |c2540
300 ต.ค.-ธ.ค. 10-12
650 ฟิล์มพลาสติก
773 |tวารสารการบรรจุภัณฑ์
942 |cThai Journals