Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

245 การเพาะถั่วงอก
260 |c2541 |bศูนย์ กรุงเทพฯ
300 49-51
650 ถั่วงอก--การเพาะ
710 ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
773 |tเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่ม 3 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; บรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง
942 |cThai Journals