Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 สุมาลี บุญมา
245 การศึกษาสายพันธุ์ที่สำคัญของเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อไก่ในประเทศไทย
246 Predominant serovars of Salmonella in broiler chickens in Thailand
260 |c2542
300 75-79 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
650 Salmonella จุลินทรีย์ในอาหาร เนื้อสัตว์--การปนเปื้อน เนื้อไก่--จุลชีววิทยา
700 |hชุมพจต์ อมาตยกุล |hอรุณ บ่างตระกูลนนท์
942 |cThai Journals