Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
245 รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ |cทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
260 [นนทบุรี] |bสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |c2533
650 ข้าวเกรียบปลา ปลา--การแปรรูป สัตว์น้ำ--การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมง
710 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |bสาขาคหกรรมศาสตร์
942 |cThai Journals