Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 อภิญญา จุฑางกูร
245 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
260 |c2543 |bสถาบัน กรุงเทพฯ
300 25-30
650 Sensory evaluation ซอส--มาตรฐาน การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
773 |tการฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (New - GEM)หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาซอสปรุงรส เรื่อง การผลิตซอสกล้วย และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของซอสกล้วย ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ / จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 สิงหาคม 2543
942 |cThai Journals