Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 วิลัศนา โพธิ์ศรี
245 การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ |cวิลัศนา โพธิ์ศรี
260 |c2546
300 248-255 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4
650 ผู้บริโภค--การทดสอบ ผู้บริโภค--การวัดทัศนคติ อาหาร--การทดสอบการยอมรับ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส sensory evaluation
773 |tอาหาร
942 |cThai Journals