Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 สาวิตรี จันทรานุรักษ์
245 อิทธิพลของอินูลินในลูกกวาดแบบแข็ง |cสาวิตรี จันทรานุรักษ์ และชีพหทัย ชีพจำเป็น
246 Effect of inulin as an ingredient in hard candy
260 |c2550 |bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
300 828 หน้า 401-407
650 ลูกกวาด inulin
700 |hชีพหทัย ชีพจำเป็น
710 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
942 |cThai Journals