Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 นภมณี มงคลประเสริฐ
245 ผลของความชื้นต่อการเกิดเจลาติไนเซชันของสตาร์ชถั่วเขียว |cนภมณี มงคลประเสริฐ, พาสวดี ประทีปะเสน, สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
246 Effect of moisture content on gelatinization of mung bean starch
260 |c2547
300 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 20-27
650 gelatinization เจลาติไนเซชัน สตาร์ชถั่วเขียว
700 |hพาสวดี ประทีปะเสน |hสายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
773 |tวารสารการเกษตรราชภัฏ
942 |cThai Journals