Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 จิราพร ลาภชุติพร
245 |cจิราพร ลาภชุติพร ... [และคนอื่นๆ] การทดสอบอายุการเก็บน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่ง
246 Accelerated shelf life testing of a "Namkheaw" chilli paste
260 กรุงเทพฯ |bมหาวิทยาลัย |c2551
300 301-309 709 หน้า
650 น้ำพริกน้ำเงี้ยว--การวิเคราะห์ น้ำพริกน้ำเงี้ยว--การเก็บรักษา
700 |hจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ |hฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |hประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
710 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 |tเรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46. เล่มที่ 5 ; สาขาวิทยาศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... [และอื่นๆ]
942 |cThai Journals