Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 ฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์
245 |cฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และ วรรณี จิรภาคย์กุล การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus)
246 Collagen extraction of red snapper (Lutjanus argentimaculatus)scales
260 กรุงเทพฯ |bมหาวิทยาลัย |c2551
300 33-40 677 หน้า
650 เกล็ดปลากะพงแดง ปลากะพงแดง Collagen
700 |hวรรณี จิรภาคย์กุล |hวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
710 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 |tเรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46. เล่มที่ 7 ; สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... [และอื่นๆ]
942 |cThai Journals