Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

100 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
245 ผลของการงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระสมบัติการหุงต้มและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องมันปู |cสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน, บัญชา อุไรกุล
246 Effect of germination on antioxidants, cooking, and sensorial property of germinated red rice
260 |c2552
300 25-33 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
650 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวแดง ข้าวที่มีสี ข้าวงอก
700 |hบัญชา อุไรกุล
773 |tวารสารอาหารและยา
942 |cThai Journals