Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 6720
041 tha |btha
100 รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
245 การสำรวจสภาพการณ์และการเข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซื้อของตลาดประเภทที่ 1 กรณีศึกษาตลาดที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ
260 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 |cมิถุนายน - กันยายน 2553
300 หน้า:27-34
650 ตลาดสด
ความปลอดภัย
710 วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
773 Food and Water Sanitation Journal
942 |cThai Journals