Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 6721
041 tha |btha
100 บุณยกฤต รัตนพันธุ์
245 การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
260 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 |cมิถุนายน - กันยายน 2553
300 หน้า:71-86
650 การทำึความสะอาด
การประกอบอาหาร
700 วชิระ สิงห์คง
สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
อเนก หาลี
710 วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
773 Food and Water Sanitation Journal
942 |cThai Journals