Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7301
041 tha |bthaeng
100 พรพิมล ภูวธนานนท์
245 การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
260 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 |cพฤษภาคม - สิงหาคม 2557
300 หน้า: 32-41
520 การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลผลิตในการดำเนินงานของนักเรียน อย.น้อยโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Cipp Model) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 394 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและครูผู้รับผิดชอบ งาน อย.น้อย และนักเรียน อย.น้อยจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้มีการเก็บ ข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และครูผู้รับผิดชอบงานงาน อย.น้อย แบบประเมินมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย โดยครูผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย และแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน อย.น้อย ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยนักเรียน อย.น้อย และใช้สถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากต่อปัจจัยด้านต่างๆ ในภาพรวม x? = 3.74) ภาพรวมในด้านบริบทอยู่ในระดับมาก (x? = 4.03) ระดับมากที่สุดคือ การดำเนินงาน อย.น้อยมีประโยชน์ ต่อนักเรียน (x? = 4.50) และเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง x? = 4.44) ส่วนด้านปัจจัยการนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x? = 3.37) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมาก ต่อการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน อย.น้อย x? = 3.79) และของผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย x?= 3.65) รวมทั้งผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อยมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน x?= 3.71) แต่มีความเห็นในระดับปานกลางต่อความเพียงพอในการสนับสนุนด้านบุคลากร x?= 3.35) คู่มือแนวทาง x?= 3.24) อุปกรณ์ x?= 2.94) และงบประมาณ x?= 2.88) ในการดำเนินงาน สำหรับด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเห็นในระดับมาก x?= 3.74) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของระยะเวลาการทำค่าย (1 วัน) ในระดับปานกลางและเห็นว่า นักเรียน อย.น้อย เห็นคุณค่าในการดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียนในระดับมาก x?= 3.91) ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 50 แห่งนั้น พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.0) ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 90?100) และพบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ยา เครื่องสำอาง และการดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด x?= 4.20) แต่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 68.10 ซึ่งโดยไม่บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 โดยพบว่า ยังคงมีพฤติกรรมการกินขนมขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ ในระดับมาก ในขณะที่มีการกินผักในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาเห็นว่า ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ และคู่มือแนวทาง ในการดำเนินงาน อย.น้อย โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน อย.น้อย โดยเฉพาะการอ่านชื่อสารอาหารจากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก และพฤติกรรมที่ควรมีการบริโภคผัก และการไม่ควรบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม
650 การประเมินผล
นักเรียน
อย.น้อย
โครงการ อย.น้อย
Evaluation
Oryor Noi student
Oryor Noi Project
700 ภัทรนัน ไทยดี
710 วารสารอาหารและยา
773 |8Food Journal
900 S
942 |cThai Journals