Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7369
041 tha |btha
100 พีระศักดิ์ คำสงค์
245 ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
246 Characteristic of Health Product Advertisement in Popular Magazine in beauty salon or haircut at Akat Amnaui Municipality, Akat Amnaui District, Sakon Nakhorn Province
260 |cพฤษภาคม - สิงหาคม 2556
520 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบ และความถี่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในนิตยสารที่มีผู้นิยมอ่าน ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำ บลอากาศอำ นวย อำ เภออากาศอำ นวย จังหวัดสกลนคร จำ นวน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร A, B และ C เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ? ธันวาคม 2553 รวม 132 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งสิ้น 2,009 ชิ้น เป็นการโฆษณาเครื่องสำ อาง ร้อยละ 56.69 รองลงมาเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 37.24 และโฆษณายาร้อยละ 6.07 เมื่อวิเคราะห์ ชิ้นโฆษณาแบบไม่ซ้ำกันพบว่า มีชิ้นโฆษณาทั้งสิ้น 101 ชิ้นเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 43.57 เครื่องสำ อาง 28.71 และยาร้อยละ 27.72 ในส่วนของรูปแบบการโฆษณาพบว่า ร้อยละ 45.54 เป็นการโฆษณาแบบทั่วไปหรือโฆษณาตรง ขณะที่ ร้อยละ 54.46 เป็นการโฆษณาแฝง โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการโฆษณาแฝงมากที่สุดถึงร้อยละ 42.58 ในส่วนการโฆษณา ยาและเครื่องสำ อางมีสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 5.94 ของโฆษณาทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์ จากการศึกษายังพบว่ายาที่ถูกนำ มา โฆษณาแฝงคือยาอันตรายในกลุ่มยาคุมกำ เนิด ซึ่งตามกฎหมายไม่อนุญาตให้โฆษณาตรงต่อประชาชน และมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่อวดอ้างเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางนิตยสารยังมี รูปแบบการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมกำ กับอย่างระมัดระวังในการให้อนุญาตการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำ อางเพื่อลดปัญหาการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
650 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โฆษณา
ร้านเสริมสวย
นิตยสาร
700 กรแก้ว จันทภาษา
กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา
710 วารสารอาหารและยา