Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7581
041 |bthaeng
100 สาวิกา กังวานพงศ์
245 การออกแบบชุดภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับอาหารไทย : ความบันดาลใจจากเปลือกหอย
246 The Design of Ceramic Set For Thai Food : Inspiration From Seashells
260 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 |cพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
300 Page 17-28
520 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบและทดลองผลิตชุดเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารไทย มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่ม ผู้ประกอบการร้านอาหาร กิจการโรงแรมขนาดย่อม ที่มีทำเลอยู่ใกล้ทะเล หรือตกแต่งร้านโดยใช้ความเป็นทะเล การออกแบบรูปทรงของชิ้นงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์เฉพาะของเปลือกหอย ที่มีความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย นำมาปรับให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสม ผลการออกแบบและทดลองผลิตชุดอาหารไทย : ความบันดาลใจจากเปลือกหอย แบ่งออกเป็น 5 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย จานข้าว จานใส่อาหารประเภทผัด จานใส่อาหารประเภทของแห้ง จานเปลใส่อาหารขนาดใหญ จานสำหรับใส่ผักแกล้ม จานใส่อาหารประเภทน้ำ ถ้วยแบ่งแกง ถ้วยน้ำพริก ถ้วยน้ำจิ้ม ช้อนถ้วย ด้ามช้อน ส้อม แจกันทรงสูง แจกันทรงเตี้ย พบว่า สามารถนำไปใช้งานได้ เหมาะสมกับทั้งอาหารไทย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาหารสากลได้อีกด้วย ชิ้นงานมีการขึ้นรูปด้วยการหล่อ เนื้อดินที่ใช้เป็นเนื้อดินวิเทรียสไชน่า เคลือบด้วยเคลือบใส และเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียล โดยทดอลผสมออกไซด์ให้สี ต่าง ๆ เช่น ลิเทียมออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ และเฟอริคออกไซด์ลงในสูตรเคลือบ และเลือกตกแต่งผลิตด้วยสีขาว ฟ้าเทอควอยช์อ่อน เขียวอ่อน น้ำตาลช็อกโกแล็ต และเพิ่มการตกแต่งหลังการเผาเคลือบในชุดที่เคลือบใสด้วยการเขียนทอง
650 Inspiration From Seashells
710 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
942 |cThai Journals