Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7582
041 |bthaeng
100 ทวีศักดิ์ เล่าตระกูล
245 การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมปลาทูน่าในประเทศไทยให้เป็นครัวโลก กรณีศึกษา: บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด
246 The Policy for development of Thai Tuna industry for the World's kitchen A case study of I.S.A. Value Co., Ltd
260 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 |cพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
300 Page 90-101
520 จุดประสงค์ของการวิจัย เพื่อที่จะศึกษาการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมปลาทูน่าในประเทศไทยให้เป็นครัวโลก: กรณีศึกษา บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด โดยเน้นการศึกษาใน 8 ประเด็น ได้แก่ (1) นโยบายสนับสนุนให้เป็นครัวโลกของรัฐบาล (2) วิสัยทัศน์ของนักบริหารบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในการเห็นภาพความต้องการปลาทูน่าของโลก (3) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาทูน่า (4) สมรรถะของทีมแกนนำในการผลิตปลาทูน่าในประเทศหไทย (5) การแข่งขันส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและตลาดโลก (6) การสร้างทีมพันธมิตรระดับโลก (การร่วมทุน) (7) ผู้นำที่มีนวัตกรรมและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (8) ความสำเร็จของการบริหารจัดการ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นครัวโลก วิธีศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ในระดับนักบริหารระดับสูง 5 คน ระดับผู้จัดการฝ่ายการผลิต 20 คน และพนักงานระดับปฎิบัติงาน 225 คน ผลของการค้นพบ คือ (1) ตัวแปรที่ 1-8 ผู้บริหารระดับสูงสุดได้สนับสนุนตัวแปรนั้น ๆ ในระดับสูงสุด (2) 15 คน ใน 20 คน ในระดับผู้จัดการฝ่ายผลิตได้สนับสนุนตัวแปรทั้ง 8 นั้น อย่างสูงสุด เพียง 5 คนเท่านั้น ที่สนับสนุนในระดับสูง (3) พนักงาน 222 คน ใน 225 คน พบว่า ได้ให้การสนับสนุนแนวความติดของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลกและเป็นครัวโลก มีเพียง 3 คนเท่านั้น ที่ให้ความเห็นโดยไม่ตอบ สรุป ในผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 250 คน ได้สนับสนุนในระดับสูงสุด ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นครัวโลก ซึ่งสิ้งนั้นคือ ทิศทางและความมุ่งมั่นของบริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด ตามความเป็นจริงแล้ว บริษัทฯ นี้ได้กลายเป็น บริษัทอาหารทะเลอันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว
650 The Policy for development
700 บุญทัน ดอกไธสง
ปิยะวรรณ เลิศพานิช
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
710 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
942 |cThai Journals