Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7624
041 thaeng
100 ศานิต สวัสดิกาญจน์
245 การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
246 Waxy Corn Seed Storability at Different Day after Harvesting
260 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 |cมกราคม-เมษายน 2551
300 หน้า 50-62
520 การศึกษาผลของอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเก็บรักษาเมล็ดพนธ์ุข้าวโพดเทียน โดยนำเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน 2 ระดับ คือ 30 และ 120 วัน มาเก็บรักษาในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำมาทดสอบทุก 30 วัน รวม 6 ครั้ง คือ 0 30 60 90 120 และ 150 วัน ผลการทดลองพบว่า เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุ 30 วัน หลังการเก็บเกี่ยว มี่ความงอกและความแข็งแรงหลังการเก็บรักษานาน 150 วัน สูงกว่าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุ 120 วันหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเป็นระยเวลาที่นานขึ้นทำให้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนลดลง การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนนาน 150 วัน ทำให้เมล็ดที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 30 วัน มีความงอก 88.00% และเมล็ดพันธ์ุที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 120 วัน มีความงอก 75.50% ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุได้ ดังนั้น ควรเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนทั้งสองระดับไม่เกิน 150 วัน
650 ข้าวโพดเทียน
อายุหลังการเก็บเกี่ยว
การก็บรักษา
ความงอกและความแข็งแรง
710 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
773 Waxy Corn Seed Storability at Different Day after Harvesting
942 |cThai Journals