Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7694
041 |bthaeng
100 วิยุวรรณ กอบัว
245 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
246 Factors Affecting Consumer Adoption on Food and Drug Administration (FDA) Label in Food Products
260 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 |cมกราคม-เมษายน 2559
300 หน้า11-20
520 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 57.80) มีอายุเฉลี่ย 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 61.20) สถานภาพโสด (ร้อยละ 70.05) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17,800 บาท ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกัสบ อย. จากแหล่งโทรทัศน์วิทยุมากที่สุด (ร้อยละ 57.10) การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับเครื่องหมาย อย. อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อาการยอมรับเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)
650 เครื่องหมาย อย.
การยอมรับ
700 ปัญญา หมั่นเก็บ
ธำรง เมฆโหรา
710 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
773 King Mongkut's Agricultural Jounrnal
942 |cThai Journals