Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7695
041 |bthaeng
100 ฐกฤต กุลวิเศษ
245 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน
246 Factors Affecting on Purchasing Decision Behavior of Snakehead Fish Cake Product
260 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
300 หน้า 29-35
520 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติทำโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะ 1) เป็นเพศหญิง 2) มีอายุ 15-25 ปี 3) จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี 4) ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 ถึง 19,999 บาท ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการซื้อซ้ำและการบอกต่อแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านการศึกษา และรายได้ประจำ (ต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการบอกต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (คุณลักษณะของเค้กปลาช่อน) มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ำ และการบอกต่อ ส่วนปัจจัยด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการบอกต่ออย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05กต
650 ผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ส่วนประสมทางการตลาด
700 ธีรเวช ทิตย์สีแสง
710 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
773 King Mongkut's Agricultural Jounrnal
942 |cThai Journals