Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7843
041 |btha
100 สุชาติ สุขเจริญ
245 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน้ำในศูนย์เด็กเล็ก
260 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 |cมิถุนายน-กันยายน 2555
300 หน้า 11-15
520 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน ้าในศูนย์เด็กเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน ้าที่อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในศูนย์เด็กเล็กและเพื่อศึกษา ปัจจัยร่วมที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก ซึ่งการศึกษาวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ( Survey Research ) ร่วมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ กา รเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็ก การสังเกตและ เก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะและสวอปมือผู้สัมผัสอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การคัดเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ม ( Random sampling ) จากศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม มาตรฐานข องกรมอนามัยระดับพื นฐาน ดีและดีมาก ในจังหวัดนนทบุรีเขตพื นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสงครามพื นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จ้านวน ๓๐ แห่งแล้ว น้าข้อมูลมาประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่มีการจัดบริ การอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีการปกปิด อาหาร (ร้อยละ ๗๓.๓๓) มีการเตรียมปรุงอาหารในครัวที่แยกเป็นสัดส่วน (ร้อยละ ๙๐ .๐๐ ) และครัวปิดมิดชิด (ร้อยละ ๘๓.๓๓) สถานที่เตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี (ร้อยละ ๙๓.๓๓) มีการระบายอากาศดี มีการเตรียมปรุง อาหารสูงจากพื น ๖๐ เซนติ เมตร (ร้อยละ ๙๖.๖๗) ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ มีสภาพดีและสะอาด ศูนย์ เด็กเล็กทั งหมดมีการแยกล้างภาชนะและแก้ว (ร้อยละ ๑๐๐) และล้างได้ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ ๗๓.๓๓) ส่วน การจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์ส่วนใหญ่เก็บเป็นสัดส่วน(ร้อยละ ๙๓.๓๓) แต่ไม่มีการปกปิด(ร้อยละ ๕๖.๖๗ )เป็นต้น ส้าหรับน ้าดื่มในศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่จะเป็นน ้า ที่ปรับปรุงคุณภาพผ่านการ กรอง (ร้อยละ ๔๖.๖๗) ภาชนะที่ ใช้ใส่น ้าดื่มส่วนใหญ่จะเป็นคูลเลอร์ (ร้อยละ ๖๓.๓๔) จ้านวนผู้สัมผัสอาหารในศูนย์เด็กเล็ก แต่ละแห่งโดยเฉลี่ย ๒ คน ส่วนใหญ่ผ่านการอบรม สุขาภิบาล อาหาร (ร้อยละ ๖๐ .๐๐ ) ผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่มีการแต่งกายถูกต้องคือ สวมเสื อมีแขน (ร้อยละ ๑๐๐) สวมหมวก/เน็ทคุมผม (ร้อยละ ๖๓.๓๓) สวมผ้ากันเปื้อน (ร้อยละ ๘๐ .๐๐ ) แต่พบว่ายังมีการสวมเครื่องประดับ ขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๕๓.๓๓) ผู้สัมผัสอาการส่วนใหญ่มีการใช้อุปกรณ์ใน การหยิบจับ (ร้อยละ ๙๐ .๐๐ ) แต่ ไม่มีการใช้ถุงมือ (ร้อยละ ๗๐ .๐๐ ) ส่วนที่มีการใช้ถุงมือนั นสามารถ ใช้ได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๑๐๐) และผู้ สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ มี การ เล็บสั น (ร้อยละ ๖๖.๖๗) ผลการตรวจวิเคราะห์เชื อจุ ลินทรีย์จากห้องปฎิบัติการและจา กใช้ชุดทดสอบ SI - 2 พบว่ามือของผู้ สัมผัสอาหารมีการปนเปื้อนเชื อโคลิฟอร์ม ร้อยละ ๕๓.๓๓ แต่ไม่พบการปนเปื้อนเชื อโรคอาหารเป็นพิษ Salmonella , S aureus และ E . coli ส้าหรับผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารพบว่า ตัวอย่าง อาหารส่วนใหญ่ไม่มีการปนเปื้อนทั งเชื ออุจจาระร่ว งและเชื อโรคอาหารเป็นพิษ ( Salmonella , V.parahamolyticus , Coliform , V.cholerae , S.aureus)
700 นภพรรณ นันทพงษ์
นิธิมา เคารพครู
อังคณา คงกัน
710 วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
773 FOOD AND WATER SANITATION JOURNAL
942 |cThai Journals