Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 7937
041 |bthaeng
100 ปรีดา ปรากฎมาก
245 การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด
246 Development of Rice Kernel Coater with Fluidized Bed Process
260 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 |cกันยายน-ธันวาคม 2559
300 หน้า 385-394
520 เทคนิคการเคลือบและอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นวิธีการพ่นเคลือบพร้อมกับการอบแห้งในขณะที่วัสดุกำลังแขวนลอยอยู่ในอากาศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผลิตข้าวเคลือบขนาดเล็กชนิดฉีดพ่นสารเคลือบจากด้านบน มีลักษณะการทำงานแบบงวด สามารถผลิตข้าวเคลือบได้ครั้งละ 4 kg การทดลองทำโดยเคลือบสารละลายของขมิ้นชันสกัดลงบนผิวของเมล็ดข้าวสารหอมมะลิ 105 สารเคลือบถูกฉีดพ่นออกจากหัวฉีดด้วยอัตรา 30, 35 และ 40 ml/min อากาศที่ป้อนเข้าหัวฉีดมีแรงดัน 1 และ 1.5 bar ฉีดพ่นสารเคลือบเป็นเวลา 8 และ 10 นาทีและหลังจากหยุดฉีดพ่นสารเคลือบทำการอบแห้งต่ออีก 10วินาทีในขณะที่อากาศไหลเข้าห้องแห้งมีความเร็ว 3.2 m/s และอุณหภูมิ 55, 60และ 65?C ปริมาณอากาศร้อนที่นำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 80% คุณภาพของข้าวที่ผ่านการเคลือบแล้วพิจารณาจากค่าความชื้น ค่าสีร้อยละการร้าวของเมล็ดข้าวและประเมินประสิทธิภาพการเคลือบ จากการทดลองพบว่าเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวเคลือบขมิ้นชันสกัดคือ อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิ 55?C อัตราฉีดพ่นสารเคลือบ 40 ml/min แรงดันของอากาศที่ป้อนเข้าหัวฉีด 1.5 bar ฉีดพ่นสารเคลือบเป็นเวลา 8 นาทีและหลังจากหยุดฉีดพ่นสารเคลือบทำการอบแห้งต่ออีก 10วินาทีข้าวเคลือบขมิ้นชันสกัดที่ได้มีลักษณะเป็นสีเหลืองอมแดง การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งระยะเวลาที่อบแห้งหลังหยุดพ่นสารเคลือบและระยะเวลาที่ฉีดพ่นสารเคลือบมีผลทำให้ความชื้นของข้าวเคลือบลดต่ำลง การเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งและอัตราฉีดพ่นสารเคลือบไม่มีผลต่อค่าร้อยละการร้าวของเมล็ด ประสิทธิภาพการเคลือบของเครื่องที่สร้างขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง 72?82%
650 ข้าวเคลือบ
ขมิ้นชัน
ฟลูอิไดซ์เบด
อบแห้ง
710 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
773 The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok
942 |cThai Journals