Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8064
041 |bthaeng
100 นิติพัฒน์ พลอยประดับ
245 การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดหอยแมลงภู่
246 Development of the green mussel (Perna viridis Linneaus 1758) cleaning machine
260 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 3 สาขาประมง
300 หน้า 210-217
520 เครื่องทำความสะอาดหอยแมลงภู่มีโครงสร้างเป็นเหล็กปลอดสนิมมีขนาดความจุ 1.07 ลูกบาศก์เมตร และหมุนด้วยความเร็ว 10 รอบต่อนาที ใช้เวลา 2 นาที ในการล้างหอยแมลงภู่จำนวน 50 กิโลกรัม และสามารถกำจัดสิ่งเกาะติดที่ติดมากับฝาหอยได้โดยเฉลี่ย 3.93 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักสิ่งเกาะติดทั้งหมด สิ่งเกาะติดที่หลุดออกมา เช่น เพรียง ฝาหอยแมลงภู่ที่แตก ฝาหอยนางรม ฝาหอยที่ตายแต่ไม่แตก หอยที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนที่ยังไม่หลุดออกเหลือเฉลี่ย 0.53 กิโลกรัม คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักสิ่งเกาะติดทั้งหมด เช่น เพรียงที่เกาะติดฝาหอยแน่น ฝาหอยแมลงภู่และหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่ เครื่องทำความสะอาดหอยมีต้นทุนในการสร้าง 59,941 บาทต่อเครื่อง โดยไม่รวมค่าแรง เมื่อนำหอยมาทำความสะอาดด้วยเครื่องมือดังกล่าว พบว่าน้ำหนักรวมของหอยที่ได้จะลดลงไป 8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มูลค่าของหอยหลังจากทำความสะอาดแล้วพบว่ามีราคาเพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเวลา และแรงงานที่ใช้ยังลดลงด้วย
650 cleaning machine
Green Mussel cieaning
700 อลงกต อินทรชาติ
อศิรวัฒน์ ปรีชา
710 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 The Proceeding of 52th Kasetsart University Annual Conference
942 |cThai Books