Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8079
041 |bthaeng
100 สมหวัง สงแสง
245 การศึกษาสมบัติ ทางกายภาพและการยอมร ับทางประสาทส ัมผั สของไส้กรอกหม ู โดยการเคลือบไคโตซานร่วมกับนํ้ ามันหอมระเหยกานพลู
246 Study on Physical Properties and Sensory Evaluation of Pork Sausages by using Chitosan-Based Coating Incorporated with Clove Oi
260 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร |c4-7 กุมภาพันธ์ 2557
300 หน้า 59-65
520 ในการศึ กษาสมบัติทางกายภาพและการยอมร ับทางประสาทส ั มผั สของไส้กรอกหมู โดยการเคลือบด้วย สารละลายไคโตซานร ่วมกั บนํ้ามั นหอมระเหยกานพล ูที่ ความเข้มข้นร้อยละ 0.0 0.5 1.0 และ 1.5 โดยปริมาตร พบว่า เมื่อความเข้มข้นของนํ้ามันหอมระเหยเพ ิ่มขึ้นส่งผลให้ค่ าความหนืดของสารละลายและความหนาของ ฟิล์ มที่เคลือบผิวไส ้กรอกเพิ่มขึ้น (p < 0.05) ในขณะที่ร้ อยละของการเคล ือบและค ่าสีที่พื้ นผิวไส้กรอกภายหล ัง การเคลือบไม ่มี ความแตกต่ างกั นอย่างมีนั ยสําคั ญทางสถิติ สํ าหรับคะแนนการยอมร ับทางประสาทส ั มผั สทั้ งด้าน สี ลั กษณะปรากฏ และการยอมรับโดยรวมของไส ้กรอกที่เคลือบด้วยสารละลายไคโตซานผสมน ํ้ามั นหอมระเหย กานพลูที่ ความเข้มข้นร้อยละ 0.0 จะม ีคะแนนสู งสุด รองลงมาคือ ร้ อยละ 1.5 1.0 และ 0.5 ตามลําดับ ในขณะที่ คะแนนการยอมร ับด้านกลิ่นของไส้กรอกท ี่เคลือบด้วยสารละลายไคโตซานผสมน ํ้ามั นหอมระเหยกานพล ูที่ ความ เข้มข้นร้อยละ 1.5 จะมีค่ าสู งกว่ าชุ ดการทดลองอื่น
650 sausage
chitosan
clove oil
physical properties
sensory evaluation
710 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 The Proceeding of 52th Kasetsart University Annual Conference
942 |cThai Books