Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8104
041 |bthaeng
100 ทิวาพร ปานพรม
245 การศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน
246 Study of Turmeric (Curcuma longa L.) Wine Production
260 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร |c4-7 กุมภาพันธ์ 2557
300 หน้า 319-325
520 ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ curcumin การอบขมิ้นชันที่ 80 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั่วโมงไม่ส่งผลต่อปริมาณสาร ซึ่งน้ำสกัดขมิ้นชันมีปริมาณ curcumin 34.61 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) จากศึกษาการผลิตไวน์จากขมิ้นชัน ชนิดของขมิ้นชันแห้งที่ใช้หมักไวน์ปริมาณ 50 กรัม เป็นเวลา 14 วัน มีปริมาณ curcumin สูงที่สุดคือ 16.25 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขมิ้นชันสด, ขมิ้นชันสดต้ม และขมิ้นชันผง เมื่อแปรผันปริมาณขมิ้นชัน การใช้ขมิ้นชันแห้งปริมาณ 75 กรัม ให้ปริมาณสาร curcumin สูงกว่า 25, 50 และ 100 กรัม คือมีปริมาณสาร curcumin 22.77 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) จากนั้นทำการหมักไวน์ขมิ้นชันแห้งปริมาณ 75 กรัมเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆของไวน์ พบว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาการหมัก ปริมาณแอลกอฮอล์, ปริมาณ curcuminและความเป็นกรด(acidity) เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ปริมาณของแข็งละลายและค่า pH ลดลงตามลำดับ ปฏิกิริยาการหมักสิ้นสุดลง พบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์และปริมาณ curcumin คงที่ตั้งแต่วันที่ 14 ของการหมักจนกระทั่ง 25 วัน โดยมีปริมาณ curcumin สูงสุด คือ 27.27 micro g/ml
650 Curcumin
Turmeric
Curcuma longa L.
wine making
700 วิเชียร กีรตินิจกาล
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
710 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 The Proceeding of 52th Kasetsart University Annual Conference
942 |cThai Books