Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8112
041 |bthaeng
100 จุฑามาศ ทองเต็ม
245 สารแต่งกลิ่นรสกุ้งจากการย่อยด้วยกรดของหัวกุ้ง
246 Shrimp flavor paste from acid hydrolysis of shrimp head
260 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร |c4-7 กุมภาพันธ์ 2557
300 หน้า 411-418
520 หัวกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei) สดสับละเอียด มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่าร้อยละ 1.24 โดยน้ำหนักแห้ง และความชื้นร้อยละ 74.62 มีจุลินทรีย์ที่เจริญและย่อยไคตินได้พบ 2.0*10**(4) CFU/g ศึกษาชนิดกรดอินทรีย์คือ กรดซิตริกและกรดแล็คติกและระยะเวลาในการย่อยหัวกุ้งสับละเอียด พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือใช้กรดซิตริกความเข้มข้น 0.5 M อุณหภูมิการย่อย 28 - 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง สามารถย่อยสลายหัวกุ้งได้ดี โดยในไฮโดรไลเสต ประกอบด้วยปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 7.79 กรัมต่อหัวกุ้ง 100 กรัม พบจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีไคติน แต่มีจำนวนน้อยที่เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยไคตินได้ พบกลูโคซามีนปริมาณเล็กน้อย 0.009 - 0.013 มิลลิลิตร/กรัม ไฮโดรไลเสต เมื่อนำไฮโดรไลเสตมาปรับพีเอชและทำให้เข้มข้นจะได้สารให้กลิ่นรสกุ้งที่มีเปปไทด์ขนาดโมเลกุล 6.2 - 30 kDa มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง 8 ชนิดโดยมี Lys และ Leu สูง และพบกรดอะมิโนไม่จำเป็น 9 ชนิดโดยมี Glu, Asp และ Arg สูง ผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นรสกุ้งบรรจุขวดผ่านการให้ความร้อนจนอุณหภูมิเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เก็บที่ 5 - 10 องศาเซลเซียส ได้ 6 เดือน
650 shrimp head
acid hydrolysis
Shrimp flavor
700 สุดสาย ตรีวานิช
วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญช
710 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 |3The Proceeding of 52th Kasetsart University Annual Conference
942 |cThai Books