Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8144
041 |bthaeng
100 สวนีย์ หอรังสิวัฒน์
245 ผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
246 Effect of Cooking Methods on Quality of Jansmine Rice
260 บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร |c3-6 กุมภาพันธ์ 2558
300 หน้า 158
520 ข ้ าวเป ็ นอาหารท ี ่ ส ํ าค ั ญและจ ํ าเป ็ นต ่ อมน ุ ษย ์ ป ั จจ ุ บ ั นม ี การพ ั ฒนาการห ุ งข ้ าวให ้ เข ้ าก ั บการใช ้ ช ี ว ิ ตของ ผ ู ้ บร ิ โภคมากข ึ ้ น งานว ิ จ ั ยน ี ้ จ ึ งศ ึ กษาผลของว ิ ธ ี การห ุ งข ้ าวด ้ วยหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ า ต ู ้ ไมโครเวฟ และหม ้ อความด ั น ต ่ อค ุ ณภาพของข้ าวหอมมะล ิ ห ุ งส ุ ก พบว ่ า ข ้ าวหอมมะล ิ ท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยต ู ้ ไมโครเวฟจะม ี ความแข ็ งและความ เหน ี ยวมากกว ่ าข ้ าวห ุ งส ุ กท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยว ิ ธ ี อ ื ่ นๆ (P ? 0.05) ในระหว ่ างการเก ็ บข ้ าวห ุ งส ุ กจากหม ้ อห ุ งข ้ าวและ หม ้ อความด ั น ท ี ่ อ ุ ณหภ ู ม ิ 8?C เป ็ นเวลา 6 ว ั น พบว ่ า ความแข ็ งของข ้ าวห ุ งส ุ กเพ ิ ่ มข ึ ้ น (P ? 0.05) ข ้ าวท ี ่ ผ ่ านการห ุ ง ด ้ วยหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ าม ี ค ่ าด ั ชน ี ความขาวส ู งกว ่ าข ้ าวท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยไมโครเวฟและหม ้ อความด ั น (P ? 0.05) และไม ่ พบการเปล ี ่ ยนแปลงของค ่ าด ั ชน ี ความขาวของข ้ าวห ุ งส ุ กระหว ่ างการเก ็ บร ั กษา (P>0.05) จากการทดสอบ ทางประสาทส ั มผ ั ส พบว ่ า คะแนนความชอบโดยรวมของข ้ าวห ุ งส ุ กจากหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ าและต ู ้ ไมโครเวฟไม ่ แตกต ่ างก ั น (P>0.05) และมากกว ่ าข ้ าวห ุ งส ุ กด ้ วยหม ้ อความด ั น (P ? 0.05) เม ื ่ อเก ็ บข ้ าวห ุ งส ุ ก เป ็ นเวลา 6 ว ั น พบว ่ าคะแนนความชอบโดยรวมของข ้ าวห ุ งส ุ กด ้ วยต ู ้ ไมโครเวฟลดลงและต ํ ่ ากว ่ าคะแนนความชอบของข ้ าวห ุ งส ุ ก ด ้ วยว ิ ธ ี อ ื ่ นๆ (p ? 0.05)
650 rice
700 rice
cooking
microwave
pressure
electric
710 บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
773 Book of Abstracts Kasetsart Annual Conference
942 |cThai Books