Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8203
041 |btha
100 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
245 อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
246 Food against osteoarthritis
260 ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 |cกรกฎาคม-กันยายน 2558
300 หน้า 15-19
520 โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากการที่ข้อเข่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน จนเกิดการเสื่อมของข้อทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะมีอาการเจ็บบริเวณข้อ เนื่องจากมีการผิดรูปของข้อเข่าหรือมีสาเหตุมาจากกระดูกอ่อนซึงทำหน้าที่ปกป้องและเป็นตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสี่ยมสภาพ ซึ่งหากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเกิดการเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบ เมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่าก็จะเกิดเสียงดังในกรณีข้อเข่าเสื่อมที่มีการอักเสบร่วมด้วย จะมีการสร้างน้ำข้อเข่าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการบวม ตึงและปวดข้อเข่ารุนแรงขึ้น เมื่อมีการเสื่อมเพิ่มขึ้นข้อเข่าจะโก่งงอทำให้เกิดอาการปวดทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ขนาดของข้อเข่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้น สร้างความเจ็บปวดและทรมานให้แก่ผู้ที่มีภาวะของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินหรือบางคนเดินน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อต้นขาลีบและมีอาการข้อติดเหมือนมีสนิมเกาะเหยียดขาได้ไม่สุด ลุกเดินเคลื่อนไหวลำบาก ส่งผลให้เกิดโรคอื่น ตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้
650 อาหาร
โรคข้อเข่าเสี่ยม
อาหารไทย
แคลเซียม
710 วารสารอาหาร
773 FOOD Journal
942 |cThai Journals