Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8261
041 tha
100 ณัจยา เมฆราวี
245 สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ
246 Soybean Mixed Black Sesame Milk Custard (Kaya) Dipping
260 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 |cกันยายน - ธันวาคม 2559
300 หน้า 26-35
520 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ 2)การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ 3)ต้นทุนการผลิต และ 4) คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ งานวิจัยนี้ได้นำสูตรพื้นฐานของ ราตรี เมฆวิลัย (2558) มาศึกษาปริมาณของน้ำเต้าหู้ผสมงาดำที่เตรียมไว้มาแทนน้ำใบเตยในสูตรพื้นฐาน พบว่า สามารถใช้น้ำเต้าหู้ผสมงาดำแทนน้ำใบเตยในสังขยาได้ร้อยละ 100 ด้านคุณภาพทางกายภาพของสังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำเมื่อเปรียบเทียบกับสังขยาสูตรพื้นฐาน พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ลดลง ค่าสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง และค่าความหนืดเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมในเกณฑ์ชอบมาก (8.01) สูตรที่เหมาะสมของสังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำประกอบด้วย น้ำกะทิ แป้งเค้ก แป้งข้าวโพด นมผง น้ำตาลทราย ไข่ไก่ และน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ ร้อยละ 23.42,4.50,2.26,2.26,22.53,9.00และ 36.06 ตามลำดับ จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมในเกณฑ์ชอบมาก (8.12) และสนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์นี้มีต้นทุนการผลิต 3.30 บาทต่อปริมาณ 80 กรัม และเมื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าผลิตภัณฑ์นี้ 100 กรัม ประกอบด้วย ปริมาณของแคลเซียมฟอสฟอรัส เหล็ก โพแทสเซียม โซเดียม วิตามินบี 2 วิตามินซี และวิตามินอี1672.50,2517.95,44.83,5087.35,336.75,2.12,42.00และ 1.51 มิลลิกรัม ตามลำดับ
650 สังขยา
น้ำเต้าหู้
งาดำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
700 ธีรนุช ฉายศิริโชติ
อรอนงค์ ทองมี
ณรงค์ชัย ขจรจันทร์
ไกรยราช พันธุ์ยาง
710 วารสารคหเศรษฐศาสตร์
773 Journal of Home Economics
942 |cThai Journals