Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8262
041 tha
100 สุชญา พันภัย
245 ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
246 Nutritional status of well elder,home bound elder and bed bound elder at WisetChaiChan District AngThong Province
260 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 |cกันยายน - ธันวาคม 2559
300 หน้า 48-60
520 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง จำนวนอาสาสมัคร 420 คน คำนวณจากสูตรทางสถิติใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 140 คนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยใช้แบบสัมภาษณ์บันทึกข้อมูลพื้นฐาน และแบบประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ (Mini Nutritional Assessment: MNA) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบภาวะโภชนาการด้วยสถิติ One Way ANOVA หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานและภาวะโภชนาการ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 76.57?8.64 ปี พบภาวะทุพโภชนาการทั้ง 3 กลุ่ม ในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงพบมากสุด (ร้อยละ 84.3) รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน (ร้อยละ 7.1) และผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (ร้อยละ 0.7) ตามลำดับ (P?0.05) และระหว่างอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ (P?0.05) ถึงแม้ว่าในกลุ่มติดสังคมและติดบ้านจะพบภาวะทุพโภชนาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี อาจนำไปสู่ภาวการณ์ติดเตียงได้ในอนาคต
650 ภาวะโภชนาการ
ผู้สูงอายุติดสังคม
ผู้สูงอายุติดบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง
700 ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
710 วารสารคหเศรษฐศาสตร์
773 Journal of Home Economics
942 |cThai Journals