Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8351
041 tha |btha
100 ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
245 โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
260 |c2553
300 หน้า 1-152
520 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนในปี 2552 ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิยาลัยในภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพซึ่งตรงกับความต้องการของตลาด
650 คุณภาพผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
เกษตรกร
710 โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553
942 |cThai Books