Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse

035 FOOD 8500
041 tha |btha
100 สายใจ ปอสูงเนิน
245 องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
246 Some Chemical Compositions and Antioxidant Properties of Local Rice in Nakhon Ratchasima Province, Thailand
260 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 |cพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
300 หน้า 971-984
520 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีบางประการได้แก่ ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (GABA) อะไมโลส คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และพลังงานในข้าวพื้นเมือง 10 พันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าข้าวเหนียวดำ 1 มีโปรตีน (9.12 g/100g) ไขมันทั้งหมด (3.23g/100g) และให้พลังงาน (370.25kcal/100g) สูงที่สุด ข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรต และเถ้าสูงสุดคือข้าวหอมมะลิดั้งเดิม (78.21 g/100g) และข้าวเหนียวดำชุมพวง (1.51%) ตามลำดับ การวิเคราะห์กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกในข้าวกล้องงอก อยู่ระหว่าง 9.62-88.25 mg/100g DW และข้าวที่มีกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกสูงที่สุดคือ ข้าวเหนียวดำชุมพวง ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงสุด คือ ข้าวเหลืองทอง (31.97%) การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ อยู่ในช่วง 18.86-211.16 mg GAE/100g DW และ 18.61-123.32 mg CE/100g DW ตามลำดับ ข้าวเหนียวดำ 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงที่สุด จะเห็นได้ว่าข้าวที่มีสีดำและสีแดง จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05) ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าวในพื้นที่ให้เป็นข้าวเพื่อสุขภาพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคต
650 ข้าวพื้นเมือง
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
องค์ประกอบทางโภชนาการ
กาบา
อะไมโลส
700 ธีระ ธรรมวงศา
710 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
773 ฺBurapha Science Journal
942 |cThai Journals