Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ชลดา มานะกุล
TITLE การศึกษาอิทธิพลของปริมาณความชื้นในแกนสับปะรดที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลในกระบวนการดึงน้ำออกด้วยแรงดันออสโมติก /ชลดา มานะกุล และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
IMPRINT 2539 :