Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
TITLE รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ /ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
IMPRINT [นนทบุรี] : สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533