Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR วิภา สุโรจนะเมธากุล
TITLE การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เพื่อการควบคุมคุณภาพ /วิภา สุโรจนะเมธากุล
IMPRINT 2545 :