Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR สุกัญญา ธารสวิง
TITLE อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณลักษณะเพสท์แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยกรดที่ระดับความชื้นปานกลางร่วมกับการให้ความร้อน /สุกัญญา ธารสวิง, กมลวรรณ อิศราคาร และปาริฉัตร หงสประภาส
IMPRINT กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550