Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR วุฒิชัย นาครักษา
TITLE ผลของอุณหภูมิของน้ำ อัตราส่วนระหว่างใบชาต่อน้ำ และเวลาที่ใช้ในการชงชาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันในน้ำชา /วุฒิชัย นาครักษา, อรพรรณ บุญวิธวาเจริญ
IMPRINT 2549 :