Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR นิภาพร แสงจู
TITLE การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋ /นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
IMPRINT 2551 :