Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR สุภาพร สิริมานุยุตต์
TITLE การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น /สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
IMPRINT กรุงเทพฯ : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง, 2551