Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ศุภกิตต์ สายสุนทร
TITLE การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด /
IMPRINT ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2553,