Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ทวิวรรณ กังสดาน
TITLE การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง /
IMPRINT ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2554,