Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ประภาศรี เทพรักษา
TITLE การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส /
IMPRINT ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2554,