Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR วิยุวรรณ กอบัว
TITLE ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร /
IMPRINT ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2559,