Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
TITLE คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งขุนต่างอายุและต่างระยะเวลาการบ่มเนื้อ /
IMPRINT ปีที่ 29 ฉบับที่ 3-2 : กันยายน-ธันวาคม 2554,