Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR นงลักษณ์ งามพีระพงศ์
TITLE การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแยมโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น /
IMPRINT การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555,