Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR พิมพ์พรรณ ปรืองาม
TITLE การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง /
IMPRINT ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560,