Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ถาวร จันทโชติ
TITLE ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ /
IMPRINT ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2561,