KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สมชาย ประภาวัต
Titleศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมูโดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์/สมชาย ประภาวัต...[และคณะ]
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528
Call# IFRPD T930010

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractได้ทำการศึกษาหนังหมูตากแห้งทั้ง 3 ตัวอย่างที่ทำจากหนังหมูดิบสด หนังหมูดิบสดนึ่งด้วยไอน้ำ 5 นาที และหนังหมูดิบสดนึ่งด้วยไอน้ำ 10 นาที (แต่ละตัวอย่างผสมเกลือลงไป 1% โดยน้ำหนักของหนังหมูดิบสด)แล้วตากแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 50-60 องศา ซ. เป็นเวลา 12 ชม. เมื่อนำมาทำเป็นสแนคโดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ ที่อุณหภูมิ 170-180 องศา ซ. และกดฝาเบ้าด้วยแรงกด 600-700 ปอนด์/ตร.นิ้ว เป็นเวลา 10 วินาที สแนคทั้ง 3 ตัวอย่างที่ได้จะมีโปรตีนสูงอยู่ในช่วง 76.69-81.33% โดยน้ำหนักของสแนค ปริมาณของไขมันอยู่ในช่วง 6.84-11.42% โดยน้ำหนักของสแนค จากการเปรียบเทียบสแนคทั้ง 3 ตัวอย่าง โดยประสาทสัมผัสจากผู้ชิม ปรากฎว่า คะแนนรวมเฉลี่ยในเรื่องสี, กลิ่นรส, เนื้อสัมผัส และการยอมรับในการบริโภคของสแนคจากหนังหมูดิบตากแห้งมีแนวโน้มไปทางระดับชอบมาก โดยมีความแตกต่างกับสแนคอีก 2 ตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้เท่ากับ 0.05 ส่วนสแนคอีก 2 ตัวอย่างจะมีคะแนนรวมเฉลี่ยต่อลักษณะต่างๆ อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้เท่ากับ 0.05
Descriptหน้าไม่เรียงลำดับ
Noteโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร เล่ม 3
Subjectผลิตภัณฑ์สุกร--วิจัย
Snack--หนังหมู--วิจัย
Village texturizer
Previous||10||Next